Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Informace o škole - součásti školy
školská rada

Projekty


Projekt "Než se vrátím do své školy"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005238.


V rámci projektu je ve škole zřízen Čtenářský klubKlub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v těchto klubech napomáhá rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků a stává se základem pro návyk smysluplného trávení volného času po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

 

 
 
Škola byla prostřednictvím SPC pro zrakově postižené zapojena do těchto projektů:
 
 • Poradenství v Libereckém kraji - CZ.1.07/1.2.00/14.0133 

  Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně–pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Trvání projektu:                       1. 6. 2010 - 31. 5. 2013

   

  Registrační číslo:                      CZ.1.07/1.2.00/14.0133

   

  odkaz: http://www.opvk.eu/poradenstvi 

   

 •  V současné době navazuje škola na projekt v rámci jeho udržitelnosti.
 • http://www.zsnemlib-spc.cz/foto/max/fws_20130306105800_0.jpg

 


Mateřská škola

V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18 hodin. Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc. Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici.


Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích. Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů.


Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu.

Základní škola

Dětské a chirurgické + oddělení


Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva.


Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.

 

Oddělení dětské psychiatrie


Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat.


Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení.


Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení.

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené (SPC)

SPC poskytuje bezplatné poradenství a podporu při vzdělávání dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni na integraci zrakově postižených. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, resp. do ukončení středoškolského vzdělání. Speciálněpedagogickou péči poskytuje klientům se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti až nevidomosti, s poruchou binokulárního vidění a se souběžným postižením více vadami. Působí v celém Libereckém kraji. Více informací o poskytovaných službách na záložce SPC – Poskytované služby.

Školská rada

Školská rada je ustanovena v souladu s §§ 167 a 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů.

Školská rada se schází 2x v průběhu jednoho školního roku.

Jednání Školské rady se řídí Jednacím řádem, který je součástí dokumentace Školské rady.

 

Členové Školské rady:

 

zástupci zřizovatele: Ing. Eva Kotková

                              Ing. Michal Kříž

 

zástupci odborné veřejnosti: Mgr.Renata Paříková - předsedkyně školské rady

                                          Dagmar Třešňáková

 

zástupci školy: Mgr. Gabriela Landovská

                      Mgr. Dagmar Nováková

 

Poslední jednání Školské rady se uskutečnilo 3.4.2017.

 

Příští jednání se uskuteční 16.10. 2017.

 

 

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.154