Informace o škole - součásti školy
školská rada

Základní škola

Dětské a chirurgické + oddělení


Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva.


Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.

 

Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie


Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat.


Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení.


Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení.

Mateřská škola

V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18 hodin. Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc. Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici.


Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích. Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů.


Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu.

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené (SPC)

SPC poskytuje bezplatné poradenství a podporu při vzdělávání dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni na integraci zrakově postižených. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, resp. do ukončení středoškolského vzdělání. Speciálněpedagogickou péči poskytuje klientům se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti až nevidomosti, s poruchou binokulárního vidění a se souběžným postižením více vadami. Působí v celém Libereckém kraji. Více informací o poskytovaných službách na záložce SPC – Poskytované služby.

Školská rada

Školská rada je ustanovena v souladu s §§ 167 a 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů.

Školská rada se schází 2x v průběhu jednoho školního roku.

Jednání Školské rady se řídí Jednacím řádem, který je součástí dokumentace Školské rady.

 

Členové Školské rady:

 

zástupci zřizovatele: 

                              Ing. Eva Kotková

                              Ing. Michal Kříž

 

zástupci odborné veřejnosti: Mgr.Renata Paříková - předsedkyně školské rady

                                          Mgr. Jiřina Kohoutová

 

zástupci školy: Mgr. Gabriela Landovská

                      Dagmar Vaňková

 

Poslední jednání ŠR se uskutečnilo 17.10.2022

 

Příští jednání se uskuteční v dubnu 2023.

 

 

Ukončení projektu "Než se vrátím do své školy II".

Spolu s koncem školního roku 2020/21 byla ukončena rovněž realizace projektu "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352, financovaného z Opeačního programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání.

 

I přes obtíže spojené s koronavirovou epidemií se škole podařilo naplnit všechny plánované aktivity a žákům školy tak bylo dostupné doučování i kroužky. Možnost vzdáleného přístupu ke vzdělávání a jeho široká nabídka a nižší časová náročnost (bez cestování) podnítila pedagogy školy k obnovení zájmu o kurzy a školení, které byly rovněž částečně hrazeny z tohoto operačního programu. 

 


Projekt "Než se vrátím do své školy II"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola se ve školním roce 2019/2020 realizuje díky dotaci z OP VVV návazný projekt "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.368/0.0/0.0/18_063/0015352.


V rámci projektu nadále v činnosti pokračuje Čtenářský klubKlub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v těchto klubech napomáhá rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků, a stává se tak základem pro návyk smysluplného trávení volného času po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou opět pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

Ve škole začne v rámci projektu pracovat kariérová poradkyně.

Pedagogové školy se vzdělávají v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostního a sociálního rozvoje a kariérového poradenství.

  

Projekt "Než se vrátím do své školy"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola realizovala díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005238.


V rámci projektu byl ve škole zřízen Čtenářský klubKlub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v těchto klubech napomáhala rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků a stala se tak základem pro návyk smysluplného trávení volného času po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem byli pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

Pedagogové školy se vzdělávali v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti.

 


Projekt Poradenství v Libereckém kraji - CZ.1.07/1.2.00/14.0133


 

 • Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně–pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Trvání projektu:                       1. 6. 2010 - 31. 5. 2013

   

  Registrační číslo:                      CZ.1.07/1.2.00/14.0133

   

  odkaz: http://www.opvk.eu/poradenstvi 

   

 •  Aktivity projektu pokračují s podporou libereckého kraje i po ukončení doby udržitelnosti.

 • http://www.zsnemlib-spc.cz/foto/max/fws_20130306105800_0.jpg

 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.064      login
Tvorba webových stránek