Základní škola - informace pro rodiče

Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie

Důležité věci,

které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:

 

 • všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho )

 • nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma,) pravítka;
  ne nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme

 

Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné:


 • nepromokavá bunda, pláštěnka;

 • v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála

 

Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy dotazník na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení.Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu.

Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni

v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu hodin (viz rozvrh hodin):

 

    I. oddělení:    žáci 1. – 5. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální;
  II. oddělení:    žáci 6. - 7. ročníků ZŠ;
III. oddělení:   žáci 8. ročníků ZŠ a SŠ
 IV. oddělení:   žáci 9. ročníků ZŠ a SŠ

 

Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole (aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).

 

Studentům s ukončenou povinnou školní docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben.

Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).

 

Zvláštnosti ve výuce:

 • málotřídní škola
 • každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky
 • maximální počet žáků ve třídě je 8
 • ke každému je možný individuální přístup
 • různé pracovní tempo je respektováno
 • spolupráce se zdravotnickým personálem

 

Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci II". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.

 

Konzultační hodiny na tel. čísle: 485 313 521

 

pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ

úterý      13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ

středa    13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ

 

 

Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz:

Dětské psychiatrické oddělení

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/

výroba drakůSklářská dílna

 

V souladu s opatřeními na uvolňování bezpečnostních opatření bude obnovena výuka za přítomnosti žáků 11.5.2020, a to na všech pracovištích ZŠ při nemocnici, Liberec.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol se týká i naší školy.

V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení školy k následujícímu kroku:


Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.

 

Uvedené opatření platí do odvolání.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Dětské a chirurgické oddělení

Ve škole na dětském a chirurgickém oddělení nenajdete klasickou třídu, vyučování probíhá v jídelnách na odděleních nebo přímo na lůžku. Během dopoledne za Vaším dítětem přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho dítě v nemocnici bude, se s ním bude učit. Učitelka plně respektuje pokyny lékařů, děti nezatěžuje, spíše s nimi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Je-li pobyt delší, probírá s dítětem samozřejmě i novou látku, aby žák ve škole moc nezameškal.
Pokud jste dostali od učitelů v kmenové škole nějaké úkoly na dobu, kdy bude vaše dítě chybět, dejte je dítěti s sebou – v nemocnici mu při jejich vypracovávání rychleji uběhne čas, a doma pak budete mít méně práce s doháněním. Pokud bude vaše dítě v nemocnici déle než týden, určitě mu s sebou dejte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim. Hodit se bude i penál. Při delším pobytu Vašeho dítěte v nemocnici bude kmenové škole zaslána zpráva o jeho práci v naší škole.

 

Chcete-li se dozvědět více o těchto odděleních nemocnice, klikněte na následující odkazy:

 

Dětský pokoj na chirurgii


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.021      login
Tvorba webových stránek